Back | WordLists

Swedish - swedish.txt

Download Complete Wordlist (192.89 K)
Showing 99 Randomly Sampled Lines...
Men Gud kom till aram‚en Laban i en dr”m om natten och sade
alla f”rr†dshus och s†lde s„d †t egyptierna. Men hungersn”den
namnet Gad.
livsfrukt; en av mitt husfolk skall bliva min arvinge.½
En tid h„refter blev det sagt till Josef: ½Din fader „r nu
Och m„nnen sade till Lot: ½Har du n†gon mer h„r, n†gon m†g,
sin syster och sade till Jakob: ½Skaffa mig barn, eljest d”r
henne.½
Men Abraham bugade sig f”r landets folk;
sitt minne.
av Nilfloden.
s„nde Abimelek, konungen i Gerar, och l„t h„mta Sara till sig.
Men Israel r„ckte ut sin h”gra hand och lade den p† Efraims
begraven, s†v„l som hans hustru Sara.
fader Jakob och sina sp„da barn och sina hustrur p† vagnarna som
jakten.
korna. D„refter vaknade Farao.
omtalade det f”r sin fader.
honom.
n†gon r„kna stoftet p† jorden, s† skall ock din s„d kunna
och sade: ½Lovad vare HERREN, min herre Abrahams Gud, som icke
penningar.½
varelse, s† skulle den heta.
faders hus, och gav var och en underh†ll efter antalet av hans
fr†n jorden, ja, b†de m„nniskor och fyrfotadjur och kr„ldjur och
hundra siklar silver, vad betyder det mellan mig och dig?
svarade: ½Ja; och se, d„r kommer hans dotter Rakel med f†ren.½
mig din k„rlek och trofasthet d„rmed att du icke begraver mig i
Och kvinnan s†g att tr„det var gott att „ta av, och att det var en
trettio †r och f”dde s”ner och d”ttrar.
l„mnade manteln i hennes hand och flydde och kom ut.
det vara m†.½
HERREN skall f”rd„rva staden.½ Men hans m†gar menade att han
Men Jakob bosatte sig i det land d„r hans fader hade bott s†som
Och HERREN sade: ½M„nniskorna, som jag skapade, vill jag utpl†na
Du f”runnade mig icke ens att kyssa mina barnbarn och mina
honom: ½S† skall din s„d bliva.½
filist‚erna begynte avundas honom.
Ehi och Ros, Muppim och Huppim och Ard.
Abram, se, d† kom en f”rskr„ckelse ”ver honom och ett stort
½Se, det f”rbund som jag † min sida g”r med dig „r detta, at
D† revo de s”nder sina kl„der och lastade †ter var och en sin
finna n†d f”r edra ”gon; vad I fordren av mig vill jag giva.
faders blygd; de h”llo d„rvid sina ansikten bortv„nda, s† att
och g† bort till Moria land, och offra honom d„r s†som
tillbad HERREN.
femtio dagar begynte vattnet avtaga.
komma hem om middagen; ty de hade f†tt h”ra att de skulle „ta
Gerar.
hon sade: ½Du „r Seendets Gud.½ Hon t„nkte n„mligen: ½Har jag
och ”ver alla djur som r”ra sig p† jorden.½
detta m† vara mig till ett vittnesb”rd d„rom att det „r jag som
gammal, f”dde han Arpaksad, tv† †r efter floden.
P† denna samma dag gick Noa in i arken, s† ock Sem, Ham och
barn. Men till din man skall din †tr† vara, och han skall r†da
D„refter kom hans broder fram, han som hade den r”da tr†den om
alltsedan min herre har tagit mig till sin hj„lp, bekymrar han
allt detta, finnes ingen som „r s† f”rst†ndig och vis som du.
honom h„rstamma moabiterna „nda till denna dag.
landet Kus.
v„lsignelse.½
blivit en m„ktig man; han har givit honom f†r och f„kreatur,
till din sl„kt, s† skall jag g”ra dig gott',
D„rtill hade Josef en g†ng en dr”m, som han omtalade f”r sina
mina gr† h†r med sorg ned i d”dsriket.½
Jakob en andre son.
mellanrum vara mellan hjordarna.½
vara din f”da.
sina tj„nare, s†v„l ”verste munsk„nkens huvud som ”verste
min v„g.½
fursten Sibeon, fursten Ana,
Farao hade s„nt f”r att h„mta honom.
s†lde s„d †t allt folket i landet. D† nu Josefs br”der kommo
sedan Guds s”ner begynte g† in till m„nniskornas d”ttrar och
f†glarna under himmelen och ”ver boskapsdjuren och ”ver hela
mer heta Jakob, utan Israel skall vara ditt namn.½ S† fick h
f”tt †t honom, namnet Isak.
barn och barnbarn, dina f†r och f„kreatur och allt vad som
och tvister uppstodo mellan Abrams och Lots boskapsherdar.
under en ek; den fick namnet Gr†toeken.
livsdagar;
skull; se dig icke tillbaka, och dr”j ingenst„des p† Sl„tten.
Beer-Seba.
fader honom.
har st„llt d„r avsides?½
allenast onda,
vatten.½
Och Gud v„lsignade Noa och hans s”ner och sade till dem: ½Varen
„ta, f”rr„n jag har framf”rt mitt „rende.½ Laban svarade: ½S†
Esau brast ut i gr†t.
Och han l„mnade detta i sina tj„nares v†rd, var hjord f”r sig,
Allts† blev Metuselas hela †lder nio hundra sextionio †r;
Sodom och Gomorra;
S† kommo nu sk„nkerna f”re honom, medan han sj„lv den natten
Jabboks vad.
S† foro de upp fr†n Egypten och kommo till sin fader Jakob i
allahanda dyrbara g†vor fr†n sin herre; han stod upp och drog
Abraham till egendom
har gr„vt denna brunn.½


Back | WordLists