Back | WordLists

Swedish - swedish.txt

Download Complete Wordlist (192.89 K)
Showing 99 Randomly Sampled Lines...
Timna, f”r att se efter dem som klippte hans f†r.
Och med honom foro ditupp b†de vagnar och ryttare; och det var
Lea, och dessa f”dde hon †t Jakob, sexton personer.
Och Josef sade till sin fader: ½Icke s†, min fader; denne „r den
hantera harpa och pipa.
Och kvinnan s†g att tr„det var gott att „ta av, och att det var en
Laban svarade honom: ½L†t mig finna n†d f”r dina ”gon; jag vet
s†som stj„rnorna p† himmelen och s†som sanden p† havets strand;
deras synd „r mycket sv†r;
och sade: ½I herrar, tagen h„rb„rge i eder tj„nares hus och
sin moders son, fr†gade han: ½Žr detta eder yngste broder, den
Lea. Sedan tj„nade han hos honom i „nnu ytterligare sju †r.
Hon „r ocks† verkligen min syster, min faders dotter, fast„n
eftersom du har velat komma mig och mitt rike att beg† en s†
andra m†n i frid fara hem till eder fader.½
till f”da.
dr„per mig.½
med mindre eder broder „r med eder.'
stenen som l†g ”ver brunnens ”ppning var stor;
arken med dina s”ner och din hustru och dina s”ners hustrur.
f† dricka' och hon d† svarar: 'Drick; dina kameler vill jag ock
hundra man.½
staden och vad som fanns p† f„ltet.
tog han ock tillbaka, „vensom kvinnorna och det ”vriga folket.
Och Abraham var nittionio †r gammal, n„r hans f”rhud blev
och du skall tj„na din broder.
finnen f”r gott. G”ren allenast icke n†got mot dessa m„n,
Josef l„t f”ra penningarna in i Faraos hus.
Efron hade uppgivit i n„rvaro av Hets barn, fyra hundra siklar
Och Gud gjorde f„stet, och skilde vattnet under f„stet fr†n
land, hava kommit till mig.
d„r finner fyrtiofem; s† skall jag icke f”rd„rva den.½
Efraim och Manasse.½ S† satte han Efraim framf”r Manasse.
p† den †kern som j„mte grottan d„r k”ptes av Hets barn.½
giver henne tillbaka, s† vet att du skall d”den d”, du sj„lv och
d„rovanp†.
talade med Abraham och sade: ½Gud „r med dig i allt vad du g”r.
jag veta det.½
sig st† vid Nilfloden.
sina b†da tj„nstekvinnor och sina elva s”ner och gick ”ver
alldeles torr.
sk„mtade.
f„kreatur och allt vad de „ga; och de „ro nu i landet Gosen.½
f”rstf”dslor„tt?½
det.½ Och teglet begagnade de s†som sten, och s†som murbruk
Och Gud v„lsignade dem; Gud sade till dem: ½Varen fruktsamma och
m† han giva †t dig Abrahams v„lsignelse, †t dig och din s„d med
f„kreatur l„mnade de kvar i landet Gosen.
„nda. Sedan gav han honom sin dotter Rakel till hustru.
h„nder. Men Gud s†g mitt lidande och min m”da, och han f„llde
silver, s†dant silver som var g†ngbart i handel.
ty vi f† icke komma inf”r mannens ansikte om v†r yngste broder
D† nu Abram kom till Egypten, s†go egyptierna att hon var en
och till att r†da ”ver dagen och ”ver natten, och till att
Allts† blev Metuselas hela †lder nio hundra sextionio †r;
S† s„nde Isak †stad Jakob, och denne begav sig till Paddan-Aram,
mina landsm„ns ”gon; begrav d„r din d”da.½
Abraham i n„rvaro av Hets barn, alla som bodde inom hans
till brodern, och han s”kte tillf„lle att gr†ta ut och gick in i
i Sodoms port. N„r Lot fick se dem, stod han upp och gick emot
fruktsamma och f”r”ken eder, och uppfyllen jorden.
och hon sade till Abraham: ½Driv ut denna tj„nstekvinna och
tillreda den.
jag skall giva †t din s„d alla dessa l„nder; och i din s„d skola
½Mannen som var herre d„r i landet tilltalade oss h†rt och
j„mte mina d”ttrar, s† vet, att om ock ingen m„nniska „r
sin hjord.½
detta r”se vare ett vittne, och stoden vare ett vittne, att jag
konungen i Gomorra, Sinab, konungen i Adma, Semeber, konungen i
krets och l„t f„ngsla honom inf”r deras ”gon.
d”dsriket.'
r„ckte han ut sin hand och tog henne in till sig i arken.
v„lsigna honom och g”ra honom fruktsam och f”r”ka honom
varelse, s† skulle den heta.
mer komma och f”rd„rva jorden.½
allt vad han „gde, v„lsignade HERREN egyptierns hus, f”r Josefs
†t dessa giver jag alla gr”na ”rter till f”da.½ Och det skedde
som var med mig p† den v„g jag vandrade.½
h”ra detta skall le mot mig.½
siklar i vikt,
jag tacka HERREN.½ D„rf”r gav hon honom
p† denna plats, och jag visste det icke!½
†lderdom, och †t denne har han givit allt vad han „ger.
och fr†gar dig: 'Vem tillh”r du, och vart g†r du, och vem
penningar som funnos i Egyptens land och i Kanaans land; och
komma ”ver min fader.½
fr„mst i myndighet och fr„mst i makt.
du har hos dig, p† det att du icke m† f”rg†s genom stadens
½Denne kom f”rst fram.½
omkring i Beer-Sebas ”ken.
oss.
yngstes s„ck, tillika med penningarna f”r hans s„d.½ Och han
man skall nu f”rsamla sig mot mig och sl† mig ihj„l; s† skall
giva foder †t sin †sna, fick han se sina penningar ligga ”verst
Se, staden d„rborta ligger helt n„ra, och det „r l„tt att fly
han drack.
egen grav av hetiten Efron, gent emot Mamre.
mig undan f”r ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva
tillh”ra djuren som du driver framf”r dig?',


Back | WordLists