Back | WordLists

Swedish - swedish.txt

Download Complete Wordlist (192.89 K)
Showing 99 Randomly Sampled Lines...
har kommit dit.½  D„rav fick staden namnet
Kemuel, Arams fader,
honom till ett stort folk.½
Ty d„rtill har jag utvalt honom, f”r att han skall bjuda sina
s† att kanan‚ernas omr†de str„ckte sig fr†n Sidon fram emot
hustru och hans b†da d”ttrar, ty HERREN ville skona honom; och
D† stod Abimelek upp bittida om morgonen och kallade till sig
tillika f”dde hon †t honom dottern Dina. S”ner och d”ttrar
n„r du gjorde detta?½
D† svarade Jakob och sade till Laban: ½Jag fruktade f”r dig, ty
och l„t kl„da honom i kl„der av fint linne och h„ngde den
strid med alla sina br”der.½
S† tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustg†rd,
land, „nda fram emot Soar.
tj„na mig f”r intet? S„g mig vad du vill hava i l”n?½
Ty deras „godelar voro s† stora att de icke kunde bo
olja ”ver den.
”gon.½
Och med honom foro ditupp b†de vagnar och ryttare; och det var
och l„t s„tta dem i f”rvar i drabanth”vitsmannens hus, i samma
ladanum; de voro p† v„g med detta ned till Egypten.
omkring och bugade sig f”r min k„rve.½
Kanaans land.' S† l†t mig nu fara ditupp och begrava min fader;
Och han l„mnade detta i sina tj„nares v†rd, var hjord f”r sig,
fann de varma k„llorna i ”knen, n„r han vaktade sin fader
Abrahams och Isaks, namn, och m† de f”r”ka sig och bliva talrika
sade han, ½jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har
vilja vi andra bliva min herres tr„lar.½
skall f”da †t dig vid denna tid n„sta †r.½
Ja, min b„dd besteg han!
Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inf”r HERREN.
sk”n att sk†da.
arken p† Ararats berg.
Isak svarade och sade till Esau: ½Se, jag har satt honom till en
mig med samma ”gon som f”rut, nu d† min faders Gud har varit med
ofruktsam; och HERREN b”nh”rde honom, s† att hans hustru Rebecka
h„rute? Jag har berett plats i huset, och rum finnes f”r
uppt„ndas mot din tj„nare; ty du „r s†som Farao.
Sedan kommo ock hans br”der sj„lva och f”llo ned f”r honom och
s† skola de dr„pa mig, under det att de l†ta dig leva.
komma efter i sakta mak, i den m†n boskapen, som drives framf”r
och dig.½
och de konungar som voro p† hans sida, gick konungen i Sodom
En av eder m† fara och h„mta hit eder broder. Men I andra
Och efter en tid h„nde sig att hans herres hustru kastade sina
min hustru har f”tt †t mig tv† s”ner,
han drack.
Och d† bliva ju deras boskap och deras egendom och alla deras
finnes hos, han skall bliva min tr„l. Men I andra skolen vara
hade en egyptisk tj„nstekvinna, som hette Hagar;
sig.
D† s„nde Jakob och l„t kalla Rakel och Lea ut p† marken till sin
gossen vilja g† ditbort. N„r vi hava tillbett, skola vi komma
sj„lv har du ingenting sagt mig, och jag har icke h”rt n†got
Och s† spridde HERREN dem d„rifr†n ut ”ver hela jorden, s† att
gjort.
Fly undan till bergen, s† att du icke f”rg†s.½
Farao f”rt„ljde sina dr”mmar f”r dem; men ingen fanns, som kunde
n„r de kommo fram, sade han: ½Jag „r Josef, eder broder, som I
give mig „nnu en son.½
D„refter kom hans broder fram, han som hade den r”da tr†den om
och f”dde s”ner och d”ttrar.
Och hon f”dde †ter en son, Abel, den f”rres broder. Och Abel
f”da †t oss. Vi veta icke vem som hade lagt penningarna i v
Och s† ofta de kraftigare djuren skulle para sig, lade Jakob
det han brottades med honom.
med den ogudaktige, s† att det skulle g† den r„ttf„rdige likasom
f”da f”r edra barn.½
D† sade han: ½Han heter ju Jakob, och han har nu ocks† tv†
honom skola alla folk p† jorden varda v„lsignade.
friskt olivl”v i sin n„bb. D† f”rstod Noa att vattnet hade
allt som kr„lar p† marken
Jakobs och Esaus moder.
hade f”tt †t Abraham, leka och sk„mta;
hans l„nd, utgjorde alla tillsammans sextiosex personer, f”rutom
d„rf”r att HERREN har h”rt ditt lidande.
voro p† hans sida; och de slogo rafa‚erna i Asterot-Karnaim,
har tagit sin n†d och trofasthet ifr†n min herre! Mig har
ber„ttade vi f”r honom vad min herre hade sagt.
mig undan f”r ditt ansikte. Ostadig och flyktig skall jag bliva
S† kommo nu sk„nkerna f”re honom, medan han sj„lv den natten
till jorden, till dess han kom fram till sin broder.
kom hit till dig i Egypten, de skola nu vara mina: Efraim och
insatt p† min plats, och den andre blev upph„ngd.½
Spiran skall icke vika ifr†n Juda,
penningar som f”rra g†ngen kommo tillbaka i v†ra s„ckar; ty han
jag nu s„ger, s† skall jag fortfara att vara herde f”r din hjord
Och han h„lsade dem och fr†gade: ½St†r det v„l till med eder
halm och foder; natth„rb„rge kan du ock f†.½
bakade osyrat br”d, och de †to.
m„n, s† s„tt dessa till uppsyningsm„n ”ver min boskap.½
Och m† fruktan och f”rskr„ckelse f”r eder komma ”ver alla djur
som bar in till mig sitt villebr†d, s† att jag †t av allt, f”rr„n
mellan din s„d och hennes s„d. Denna skall s”ndertrampa ditt
Abrahams Gud, om du vill l†ta den resa p† vilken jag „r stadd
sjuttiofem †r;
Och hon blev †ter havande och f”dde en son. D† sade hon:
namnet Gad.
mig, och barnen orka f”lja med, till dess jag kommer till min


Back | WordLists