Back | WordLists

Swedish - swedish.txt

Download Complete Wordlist (192.89 K)
Showing 100 Randomly Sampled Lines... refresh
fr†n natten, och vare de till tecken och till att utm„rka
n†gon israelitisk konung var konung d„r:
Och hon blev havande och f”dde en son, och han fick namnet Er.
styckena.
f†r, eftersom hungersn”den „r s† sv†r i Kanaans land. S† l†t nu
sjunkit undan fr†n marken.
att betj„na dem; och de sutto d„r i f”rvar en tid.
honom i brunnen h„r i ”knen, men b„ren icke hand p† honom.½ Han
och sade till sina tj„nare: ½G†n framf”r mig och l†ten ett
f†nge i huset d„r I haven suttit f„ngslade; men I andra m†n fara
Sedan v„ntade han „nnu ytterligare sju dagar och l„t s† duvan „n
Sedan kallade Abimelek Abraham till sig och sade till honom:
hustru Asenat, dotter till Poti-Fera, pr„sten i On. Och Josef
F”rbannad vare deras vrede, som „r s† v†ldsam,
honom: ½Skaffen bort de fr„mmande gudar som I haven bland eder,
han henne detta och gick in till henne, och hon blev havande
Men Josef l„t sin fader och sina br”der bo i Egyptens land och
att du icke skall g”ra oss n†got ont, likasom vi † v†r sida
en broder till denne „r d”d, s† att han allena „r kvar efter sin
icke s†go sin faders blygd.
jag.½
Och Silpa, Leas tj„nstekvinna, f”dde †t Jakob en son.
Och Sara, min herres hustru, har f”tt †t min herre en son p† sin
icke mer, ty Gud tog honom bort.
Farao hade s„nt f”r att h„mta honom.
de bort s†som byte, tillika med allt annat som fanns i husen.
och kommo s† till Kanaans land.
ty †t dig skall jag giva det.½
brunnen f”r att h„mta vatten och ”ste s† upp †t alla hans
tog fram halm och foder †t kamelerna, och vatten till att tv†
tungom†l, och detta „r deras f”rsta tilltag; h„refter skall
h„rute? Jag har berett plats i huset, och rum finnes f”r
var honom lik, hans avbild, och gav honom namnet Set.
f”ljer med eder hitned, s† f†n I icke mer komma inf”r mitt
han eljest „gde.
egen grav av hetiten Efron, gent emot Mamre.
D† for Josef upp f”r att begrava sin fader, och med honom foro
½Min herre, h”r mig. Ett jordstycke till ett v„rde av fyra
att solen och m†nen och elva stj„rnor bugade sig f”r mig.½
detta r”se vare ett vittne, och stoden vare ett vittne, att jag
”ster; och han byggde d„r ett altare †t HERREN och †kallade
och samma man i Kanaans land; men den yngste „r nu hemma hos v†r
Och Israel br”t upp med allt vad honom tillh”rde. Och n„r han
Hans ”gon „ro dunkla av vin
Josef svarade Farao och sade: ½I min makt st†r det icke; men Gud
och skalade p† dem vita r„nder, i det han blottade det vita p†
N„r han f”rt„ljde detta f”r sin fader och sina br”der, bannade
Upp, l†t oss dr„pa honom och kasta honom i en brunn; sedan kunna
Och jorden var ”de och tom, och m”rker var ”ver djupet, och Guds
land.
att †terv„nda med eder. Men skall jag bliva barnl”s, s† m† det
till f”da.
Och HERRENS „ngel sade till henne: ½Jag skall g”ra din s„d
tillh”ra djuren som du driver framf”r dig?',
Och Josef sade till sina br”der: ½Jag d”r, men Gud skall
honom, s† skolen I bringa mina gr† h†r med j„mmer ned i
betade i vassen.
och s”der och ”ster och v„ster.½
eder tj„nare.½ De sade: ½G”r s†som du har sagt.½
f”dde s”ner och d”ttrar.
himmelen
dragare v†r tillh”righet. M† vi f”rdenskull allenast g”ra dem
och Bered.
„nnu hava icke amor‚erna fyllt sin missg„rnings m†tt.½
hemf”dda och de som voro k”pta f”r penningar, allt mank”n bland
och gav henne till hustru †t sin man Abram, sedan denne hade
den H”gste, himmelens och jordens skapare!
svarade: ½Varf”r fr†gar du efter mitt namn?½ Och han v„lsignade
f„kreatur och allt vad de „ga; och de „ro nu i landet Gosen.½
var s„rskild stad lade han upp de f”do„mnen som man h„mtade
till f”da och hopf”ra s„d under Faraos v†rd i st„derna, f”r att
havande.½ Juda sade: ½F”ren ut henne till att br„nnas.½
ju Guds sak; f”rt„ljen dr”mmen f”r mig.½
½Ja.½
namn.
annat „n gott och hava l†tit dig fara i frid.' Du „r nu HERRENS
Och konungen i Sodom sade till Abram: ½Giv mig folket; godset m†
en son; ja, jag skall v„lsigna henne, och folkslag skola komma
Och Gud sade: ½Se, jag giver eder alla fr”b„rande ”rter p† hela
till stoft skall du †ter varda.½
uttyda dem f”r Farao.
m†naden, p† f”rsta dagen i m†naden, blevo bergstopparna synliga.
bakade osyrat br”d, och de †to.
Se, jag st†r h„r vid vattenk„llan, och stadsbornas d”ttrar komma
och djupets k„llor och himmelens f”nster tillsl”tos, och regnet
Sinears land och bosatte sig d„r.
hans broder hette Joktan.
honom h„rstamma moabiterna „nda till denna dag.
d„r p† f„ltet?½ Tj„naren svarade: ½Det „r min herre.½ D† tog
tillbaka.
d„rtill ock sina ”rringar; och Jakob gr„vde ned detta under
Kain; d† sade hon: ½Jag har f”tt en man genom
han i sina s”ners v†rd.
Men du sade till dina tj„nare: 'Om eder yngste broder icke
lade sig, ej heller n„r hon stod upp.
dr”mmar, och han uttydde dem f”r oss; efter som var och en hade
†ttiotv† †r och f”dde s”ner och d”ttrar.
tillsammans sjuttio.
reste sig upp och blev st†ende, och edra k„rvar st„llde sig runt
Men din tj„nare, min fader, sade till oss: 'I veten sj„lva att


Back | WordLists