Back | WordLists

Swedish - swedish.txt

Download Complete Wordlist (192.89 K)
Showing 99 Randomly Sampled Lines...
k”tt.
Men Rakel hade tagit husgudarna och lagt dem i kamelsadeln och
vara din f”da.
skall bliva en fader till m†nga folk.
d† leva?½
arter.½ Och det skedde s†;
var Sera; men Berias s”ner voro Heber och Malkiel.
ett lyckosamt m”te, och g”r n†d med min herre Abraham.
½St† upp och tag med dig din hustru och dina b†da d”ttrar, som
tog fram halm och foder †t kamelerna, och vatten till att tv†
n„mligen en styggelse f”r egyptierna.
hela Egyptens land skall h”ra eder till.'½
jord †t Farao. D„r haven I uts„de; bes†n nu jorden.
D† tog Abraham f†r och f„kreatur och gav †t Abimelek; och de
varhelst jag har g†tt fram. Men n„r skall jag nu ocks† f† g”ra
svarade: ½Ja; och se, d„r kommer hans dotter Rakel med f†ren.½
Sade han icke sj„lv till mig: 'Hon „r min syster'? Och likas†
huvud, misshagade detta honom, och han fattade sin faders hand
Men Jakob gav platsen namnet Peniel, ½ty½,
Och Gud v„lsignade dem; Gud sade till dem: ½Varen fruktsamma och
dig och l†ta skaror av folk komma av dig, och skall giva †t din
mig, s† vilja vi st† upp och begiva oss †stad, f”r att vi m†
skilde dem, medan han sj„lv „nnu levde, fr†n sin son Isak och
sig sin son Josef och sade till honom: ½Om jag har funnit n†d
son.
och de konungar som voro p† hans sida, gick konungen i Sodom
Kanh„nda skall det fattas fem i de femtio r„ttf„rdiga; vill du
vattenbrunn; och det led mot aftonen, den tid d† kvinnorna
och gav gossen att dricka.
Gud, att du icke till hustru †t min son skall taga en dotter
till hustru.½
hundra siklar silver, vad betyder det mellan mig och dig?
Egypten;
fursten Jaelam, fursten Kora. Dessa voro de furstar som
till din sl„kt, s† skall jag g”ra dig gott',
ed och s†lde s† sin f”rstf”dslor„tt till Jakob.
d† s†som yngling med Bilhas och Silpas, sin faders hustrurs,
och icke d”.½
de n† upp till de eviga h”jdernas h„rlighet.
hustrur, och h„mten eder fader och kommen hit.
v„g fram till Efrat, kom Rakel i barnsn”d, och barnsn”den blev
att jag kan l†ta mitt ”ga vila p† honom.'
sade deras fader till dem: ½Faren tillbaka och k”pen litet s„d
½Kanh„nda skall Josef nu bliva h„tsk mot oss och vederg„lla oss
Och Abraham gav allt vad han „gde †t Isak.
Och Abraham bodde i filist‚ernas land en l†ng tid.
honom, f”r att vi m† skaffa oss livsfrukt genom v†r fader.½
skall s„nda sin „ngel framf”r dig, s† att du d„rifr†n skall
jag begrov henne d„r vid v„gen till Efrat.½ St„llet heter nu
Och Abimelek sade: ½Se, mitt land ligger ”ppet f”r dig; du m† bo
HERREN hade n„mligen gjort alla kvinnor i Abimeleks hus
bliva mycket sv†r.
D† sade Juda: ½M† hon d† beh†lla det, s† att vi icke draga
½D„rinne i t„ltet.½
efterkommande efter eder,
D† k”pte Josef all jord i Egypten †t Farao; ty egyptierna s†lde
med min syster och har vunnit seger.½ Och hon gav honom namnet
HERREN vara min Gud;
honom skola alla folk p† jorden varda v„lsignade.
D„refter l„t han sina br”der fara, och de beg†vo sig †stad; och
g”r mellan mig och eder, j„mte alla levande varelser hos eder,
Sikems stad i Kanaans land och slog upp sitt l„ger utanf”r
tillbaka dit med eder de penningar som I haven f†tt igen ”verst
han sade till dem: ½I „ren spejare, I haven kommit f”r att se
hade en egyptisk tj„nstekvinna, som hette Hagar;
den ogudaktige; bort det ifr†n dig! Skulle han som „r hela
Och se, jag „r med dig och skall bevara dig, varthelst du g†r,
sonhustru Tamar har bedrivit otukt, och i otukt har hon blivit
Och sedan Kenan f”tt Mahalalel, levde han †tta hundra fyrtio †r
av sin sons villebr†d, p† det att din sj„l m† v„lsigna mig.½
mig, och barnen orka f”lja med, till dess jag kommer till min
icke mer vid henne.
intet; ty nu vet jag att du fruktar Gud, nu d† du icke har
dag.
svarade: ½Ja, om du giver mig pant, till dess du s„nder den.½
p† din plats, s† att du f†r giva Farao b„garen i handen likasom
Egyptens land.½
d„ri m„nniskan som han hade danat.
och med alla levande varelser som I haven hos eder: f†glar,
Men han ville icke, utan sade till sin herres hustru: ½Se,
tv† sina tj„nare och sin son Isak; och sedan han hade huggit
Rehobot, i det han sade: ½Nu har ju HERREN
namnet Juda. Sedan upph”rde hon att f”da.
och grepo honom och kastade honom i brunnen; men brunnen var
tillbaka fr†n Paddan-Aram, och v„lsignade honom.
morgon, den andra dagen.
honom och sade till honom: ½Jag „r Gud den Allsm„ktige. Vandr
tungom†l, och detta „r deras f”rsta tilltag; h„refter skall
Och m„nnen beg†vo sig d„rifr†n och gingo mot Sodom; men Abraham
ske att allt k”tt utrotas genom flodens vatten; ingen flod skall
de f”rde honom ut, och n„r de voro utanf”r staden, sl„ppte de
skolen f† „ta av landets fetma.'
sin sida skall han v„nda mot Sidon.
Av alla rena fyrfotadjur skall du taga till dig sju par, hanne
Och duvan kom till honom mot aftonen, och se, d† hade hon ett
bor s†som fr„mling, hela Kanaans land, till ev„rdlig besittning,
jag har nu velat s„nda bud f”r att l†ta min herre veta detta, p†
fann var och en av oss sina penningar ”verst i sin s„ck,
Abraham svarade: ½Jag t„nkte: 'P† denna ort fruktar man nog icke


Back | WordLists