Back | WordLists

Swedish - swedish.txt

Download Complete Wordlist (192.89 K)
Showing 99 Randomly Sampled Lines...
tillbad HERREN.
till Milka och Jiska.
s„d efter dig detta land till ev„rdlig besittning.'
f”r„ndrat min l”n. Dock har Gud icke tillstatt honom att g”ra
br”der. S† gick Tamar bort och stannade i sin faders hus.
Abraham, som han har lovat honom.½
Och Abraham r„ckte ut sin hand och tog kniven f”r att slakta sin
s„ckar.½
och l„to s„ga: ½Denna har vi funnit; se efter, om det „r din
d”rren; till dig st†r hennes †tr†, men du b”r r†da ”ver henne.½
Och HERREN svarade henne:
lida n”d.
hovm„stare: ½F”r dessa m„n in i mitt hus; och l†t slakta och
platsen p† avst†nd,
hustrur.
icke f”rd„rva den, f”r de tjugus skull.½
Och m† fruktan och f”rskr„ckelse f”r eder komma ”ver alla djur
efterkommande efter eder,
han lever „nnu.½ Och de bugade sig och f”llo ned f”r honom.
Och n„r Abraham bittida f”ljande morgon gick till den plats d„r
omskuren, han skall utrotas ur sin sl„kt; han har brutit mitt
d„rf”r har han givit mig ocks† denne.½ Och hon gav honom namnet
”ver hela Egypten; kom ned till mig, dr”j icke.
d„refter dog han.
efter, var landet „r utan skydd.½
min son.½
hon sade: ½Du „r Seendets Gud.½ Hon t„nkte n„mligen: ½Har jag
femtio dagar begynte vattnet avtaga.
den kananeiska kvinnans son.
Sade han icke sj„lv till mig: 'Hon „r min syster'? Och likas†
N„r Sela var trettio †r gammal, f”dde han Eber.
detta i ditt hj„rtas oskuld, och jag har sj„lv hindrat dig fr†n
hade g†tt ut fr†n sin fader Isak, kom hans broder Esau hem fr†n
boskapsdjur och vilda djur och alla sm†djur som r”rde sig p†
D† sade Josef till dem: ½Vad haven I gjort! F”rstoden I icke
†t HERREN.
vattenbrunn; och det led mot aftonen, den tid d† kvinnorna
och den del som tillkommer mina f”ljeslagare. Aner, Eskol och
eftersom jag „r naken; d„rf”r g”mde jag mig.½
sedan Guds s”ner begynte g† in till m„nniskornas d”ttrar och
deras synd „r mycket sv†r;
Sedan l„mnade hon †t sin son Jakob den smakliga r„tten och
en huggorm p† stigen,
s„d; ty hungersn”d r†dde i Kanaans land.
himmelen; allt som finnes p† jorden skall f”rg†s.
av henne f”ddes †t Nahor.½
penningar mer.½
stora floden, till floden Frat:
och Bered.
s†g att hon var havande, ringaktade hon sin fru.
svarade: ½Vad vill du? Vem „r du, min son?½
kan uttyda den.½ Josef sade till dem: ½Att giva uttydningen „r
arken p† Ararats berg.
det att jag gav min tj„nstekvinna †t min man.½ Och hon gav honom
kamelerna
d”ttrar, och barnen „ro mina barn, och hjordarna „ro mina
vackra, v„xa p† samma str†.
Och dessa voro Oholibamas, Esaus hustrus, s”ner: fursten Jeus,
din morbroders, d”ttrar.
nu p† detta s„tt: tagen av landets b„sta frukt i edra s„ckar och
till dess man m†ste upph”ra att h†lla r„kning p† den, eftersom
upp i s„ngen.
Och medan Israel bodde d„r i landet, gick Ruben †stad och
dock icke p† henne och ville icke ligga hos henne eller vara med
f”tt †t honom, namnet Isak.
ansikte.'
hungersn”den skall f”rt„ra landet.
faders blygd; de h”llo d„rvid sina ansikten bortv„nda, s† att de
”verm†ttan. Tolv h”vdingar skall han f† till s”ner, och jag
Se, jag st†r h„r vid vattenk„llan, och stadsbornas d”ttrar komma
Och skulle Sara f”da barn, hon som „r nittio †r gammal?½
djurens fett. Och HERREN s†g till Abel och hans offerg†va;
n†got, min son?½ Han svarade: ½HERREN, din Gud, skickade det i
kr„nkte henne.
Faraos husfolk och sade: ½Om jag har funnit n†d f”r edra ”gon,
fr„mling, n„mligen i Kanaans land.
tillbaka till dig fr†n Kanaans land. Huru skulle vi d† kunna
riktat Abram.'
Sinears land och bosatte sig d„r.
D„refter gick ock Lea fram med sina barn, och de bugade sig.
hennes son, ty denna tj„nstekvinnas son skall icke „rva med min
dem.
henne till hustru †t mig? Se, h„r har du nu din hustru, tag
Levis s”ner voro Gerson, Kehat och Merari.
tala s† till din broder Esau:
†snor.
ung kvinna kommer ut f”r att h„mta vatten och jag s„ger till
han d† i natt ligga hos dig, om jag f†r din sons k„rleks„ppl
komma och buga oss ned till jorden f”r dig?½
½Lyft upp dina ”gon och se, fr†n den plats d„r du st†r, mot norr
togo till hustrur dem som de funno mest behag i.
Och d† bliva ju deras boskap och deras egendom och alla deras
sin kammare och gr„t d„r.
hemma hos eder, och faren eder v„g.
eder och f”ra eder tillbaka till edra f„ders land.
signetring, din snodd och staven som du har i din hand.½ D† gav
honom ett slag p† h”ftleden, s† att h”ften gick ur led, under
silver, s†dant silver som var g†ngbart i handel.
och ”ppnade var och en sin s„ck.


Back | WordLists