Back | WordLists

Chinese - chinese

Download Complete Wordlist (2.14 K)
Download Complete Wordlist Zipped (1.08 K)
Showing 60 Randomly Sampled Lines...
shui
#
ran
tiao
shua
chen
chai
liao
# world standard for over a decade. However, Taiwan native Chines
# world standard for over a decade. However, Taiwan native Chinese still use
hen
# this is for the Beijing dialect, which is also the national standard, but
jie
kuang
wai
ti
qiong
fou
xiao
jing
gua
an
yin
rou
jiang
# world standard for over a decade. However, Taiwan nati
cou
# if some wise-guy Fukienese uses his own dialect, you will not detect it.
sui
cun
wan
qiao
#
da
pu
bei
gen
le
yun
she
# The Chinese sounds are the Pinyin Romanization System, which has been the
chuan
wei
bao
cang
nu
po
ce
pao
gong
la
duan
chang
keng
kai
bu
qian
dai
guo
# the Wade-Giles system, so this sound list won't cover all


Back | WordLists