Back | WordLists

Chinese - chinese

Download Complete Wordlist (2.14 K)
Download Complete Wordlist Zipped (1.08 K)
Showing 78 Randomly Sampled Lines...
# world standard for over a decade. However, Taiwan native Chinese still use
lang
# world standard for over a decade. However, Taiw
biao
cun
xi
ka
lei
qu
lan
xue
#
liao
jiao
wei
nin
ban
heng
chou
gen
wo
xia
a
po
# this is for the Beijing dialect, which is also the national standard, but
kuang
#
lia
gai
bao
gong
hun
hen
da
zao
# the Wade-Giles system, so this sound list won't cover all of that. Also,
kuan
yi
cheng
hang
# the Wade-Giles system, so this sound list won't cov
guai
gang
shui
gua
cou
# the Wade-Giles system, so this sound list won't
# if some wise-guy Fukienese uses his own dialect, you will not detect i
gun
nuan
mou
neng
tang
ruan
jiu
dang
bai
shuang
cu
beng
weng
ta
yue
mu
fu
# world standard for over a decade. However, Taiwan native Chinese sti
quan
shu
# if some wise-guy Fukienese uses his own dialect, you will not detect it.
niang
yin
hui
pin
# this is for the Beijing dialect, which is also the national s
sha
ruo
kui
he


Back | WordLists