Back | WordLists

FrenchStemmer - frenchStemmer.txt

Download Complete Wordlist (771.00 B)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (318.00 B)
Showing 9 Randomly Sampled Lines...
if (word[len]=='e')
if (word[len-1]=='u' && word[len-2]=='a') {
char *word;
if (word[len]=='r')
}
if (word[len]=='')
{word[len]='\0';len--;}
word[len-1]='l';
if (word[len]=='x') {


Back | WordLists