Back | WordLists

FrenchStemmer - frenchStemmer.txt

Download Complete Wordlist (771.00 B)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (318.00 B)
Showing 15 Randomly Sampled Lines...
if (word[len]=='')
if (word[len] == word[len-1])
{word[len]='\0';len--;}
word[len-1]='l';
}
if (word[len]=='x') {
char *word;
static char * remove_french_plural (word)
if (word[len-1]=='u' && word[len-2]=='a') {
else {
{
word[len]='\0';
int len = strlen (word)-1;
return(word);
if (word[len]=='e')


Back | WordLists