Back | WordLists

PolishST 2 - polishST_2.txt

Download Complete Wordlist (1.85 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (826.00 B)
Showing 100 Randomly Sampled Lines... refresh
taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą,  tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim,
woje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż,
żliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychm
iej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod
ło, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna,
wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, w
aby, ach, acz, aczkolwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był,
nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, o
ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, równi
ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, równ
także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym,
jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwie
iej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami,
ównież, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego
ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi
mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, ni
jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, któreg
i, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu,
oim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu,
dzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla,
d, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak,
, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, we
go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, ja
obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powini
iędzy, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nas
podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, p
ędą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego
a, aby, ach, acz, aczkolwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, by
pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, prz
yło, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli
wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszyst
i, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszeg
jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże,
órym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, mo
ś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie,
was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wt
dy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku
asami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje
, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, n
ała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do,
tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój,
m, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, kt
, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, mo
twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, więcej, wsz
czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy
nnych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna,
której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi
moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego,
mi, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niem
eden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy,
iast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni,
akiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśl
isiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, j
e, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, tw
ug, wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne
mimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy,
żna, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawe
bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, cieb
o, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, ro
, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jak
iek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj
, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo
na, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się,
kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub,
, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, d
ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym
edno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś,
ją, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad
ch, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, został, żaden, żadna
e, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, was
, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od
tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, tw
ieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jaki
le, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą,
powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, sk
eli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których,
ki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu,
zego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdzieko
twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wiel
ego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych,
między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, na
mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, n
aleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż
ś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy
ły, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze,
, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lec
eraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w
i, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, g
ła, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do,
, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem,
ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak,
nno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, so
ę, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,
pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież,
, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, tw
o, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ,
lwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były,
, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jest
emu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podcz
aj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wi


Back | WordLists