Back | WordLists

PolishST 2 - polishST_2.txt

Download Complete Wordlist (1.85 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (826.00 B)
Showing 100 Randomly Sampled Lines... refresh
j, jemu, jest, jestem,  jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, k
go, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po
e, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, n
winno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie,
osób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trze
y, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie
nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo,
tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylk
, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wa
ły, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko
ż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała,
oja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc,
iędzy, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nas
, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kied
, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzis
eż, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej
kby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej
ub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, m
e, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlac
, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wam
można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, n
u, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic,
ż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, was
, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem
im, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, w
az, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie,
am, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten,
edna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka,
, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, gdzieś, g
, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi
bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, cieb
e, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast,
ie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dla
nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi,
e, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jed
ja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu, więc, w
cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd,
twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu
rzecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje,
cej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, z
yscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, został,
wnież, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego,
, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, w
lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój
cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrz
, ach, acz, aczkolwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, by
i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkol
, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, któr
mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, n
dna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, k
e, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako,
ach, acz, aczkolwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była
toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza,
wiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwa
, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana
rzez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, ta
ąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą,
dy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku,
i, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego,
więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, zn
, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gd
, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nas
wiele, wielu, więc, więcej, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, z
eważ, powinien, powinna, powinni, powinno, poza, prawie, przecież, przed, przede, przedtem, przez, przy, roku, również,
przede, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, ta
en, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym,
tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, t
o, obok, od, około, on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, pow
hmiast, nawet, nią, nic, nich, nie, niego, niej, niemu, nigdy, nim, nimi, niż, no, o, obok, od, około, on, ona, one, oni
się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też,
szcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której,
on, ona, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powi
ma, mają, mam, mi, mimo, między, mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, n
, one, oni, ono, oraz, owszem, pan, pana, pani, po, pod, podczas, pomimo, ponad, ponieważ, powinien, powinna, powinni, pow
e, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem, jeszcze, jeśli, jeżeli, już, ją, każdy, kie
ą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was,
em, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dz
iebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem, czemu, czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość,
czy, czyli, daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy,
a, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet,
ieś, go, i, ich, ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jaki
e, przedtem, przez, przy, roku, również, sam, sama, są, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, t
jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jako, jakoś, je, jeden, jedna, jedno, jednak, jednakże, jego, jej, jemu, jest, jestem
bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, ca
daleko, dla, dlaczego, dlatego, do, dobrze, dokąd, dość, dużo, dwa, dwaj, dwie, dwoje, dziś, dzisiaj, gdy, gdyby, gdy
kiedy, kilka, kimś, kto, ktokolwiek, ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, la
a, aby, ach, acz, aczkolwiek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, b
ek, aj, albo, ale, ależ, aż, bardziej, bardzo, bez, bo, bowiem, by, byli, bynajmniej, być, był, była, było, były, b
, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, naszych, natomiast, natychmiast, nawet, nią, nic,
mną, mnie, mogą, moi, moim, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz
, wszyscy, wszystkich, wszystkie, wszystkim, wszystko, wtedy, wy, właśnie, z, za, zapewne, zawsze, ze, znowu, znów, zost
ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, jak
ile, im, inna, inne, inny, innych, iż, ja, ją, jak, jakaś, jakby, jaki, jakichś, jakie, jakiś, jakiż, jakkolwiek, ja
, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim
ć, był, była, było, były, będzie, będą, cali, cała, cały, ci, cię, ciebie, co, cokolwiek, coś, czasami, czasem,
oim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, wami, was, wasz, wasza, wasze, we, według, wiele, wielu,
ktoś, która, które, którego, której, który, których, którym, którzy, ku, lat, lecz, lub, ma, mają, mam, mi, mimo
ż, to,tobą, tobie, toteż, trzeba, tu, tutaj, twoi, twoim, twoja, twoje, twym, twój, ty, tych, tylko, tym, u, w, wam, w
im, moja, moje, może, możliwe, można, mój, mu, musi, my, na, nad, nam, nami, nas, nasi, nasz, nasza, nasze, naszego, na
, się, skąd, sobie, sobą, sposób, swoje, są, ta, tak, taka, taki, takie, także, tam, te, tego, tej, ten, teraz, też


Back | WordLists