Back | WordLists

SpanishStemmer - spanishStemmer.txt

Download Complete Wordlist (2.00 K)
Download Complete Wordlist bzip2 Compressed (576.00 B)
Showing 18 Randomly Sampled Lines...
{
if ((word[i]=='') || (word[i]=='') || (word[i]=='') || (word[i]=='')) {
word[len-1]='\0';
return (word);
word[i] = 'u';
if (word[len-1]=='o' || word[len-1]=='a' || word[len-1]=='e' ) {
word[i] = 'i';
word[len]='\0';
word[len-1]='\0'; /* remove -os, -as or -es */
word[len-2]='z'; /* dos veces -> una vez */
}
word[i] = 'e';
}
char *word;
return(word);
if ((word[len]=='s') && (word[len-1]=='e') && (word[len-2]=='c')) {
word[len-1]='\0'; /* remove -os, -as or -es */
word[i] = 'o';


Back | WordLists